مجموعه برنامه آموزشی و ارتقاءعلمی کارکنان آرتا

 • نقش مربی در رشد و توسعه توانایی های کودک - مدرس: آقای دکتر بقولی (هیئت علمی.روانشناس.مشاور) - زمان : 28 مرداد و 4 شهریور

  مهدكودك آرتا

 • نقش مربی در رشد و توسعه توانایی های کودک - مدرس: آقای دکتر بقولی (هیئت علمی.روانشناس.مشاور) - زمان : 28 مرداد و 4 شهریور

  مهدكودك آرتا

 • نقش مربی در رشد و توسعه توانایی های کودک - مدرس: آقای دکتر بقولی (هیئت علمی.روانشناس.مشاور) - زمان : 28 مرداد و 4 شهریور

  مهدكودك آرتا

 • نقش مربی در رشد و توسعه توانایی های کودک - مدرس: آقای دکتر بقولی (هیئت علمی.روانشناس.مشاور) - زمان : 28 مرداد و 4 شهریور

  مهدكودك آرتا